Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin Sporto.com.pl
obowiązujący od 25.05.2018


1. Definicje
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1.1 Serwis
Portal internetowy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży Towarów funkcjonujący pod adresem internetowym www.sporto.com.pl

1.2 ADMINISTRATOR
Serwis sporto.com.pl jest administrowany przez Wioleta Adamek Movax adres: ul. Kryniczna 19/48, 31-463 Kraków, Polska, NIP: 675-122-16-67, REGON:121481460, e-mail:biuro@sporto.com.pl

Adres sklepu stacjonarnego gdzie należy odsyłać zwroty oraz reklamacje Sklep sporto.com.pl al.29 Litopada 32D, 31-401 Kraków.

1.3 Towar
Rzecz, którą obrót dopuszczają jednocześnie przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. Przedmiotem oferty sprzedaży w Serwisie mogą być wyłącznie przedmioty dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi w Serwisie kategoriami, dodatkowo spełniające wymagania postawione przez Administratora. Administrator ma prawo do usunięcia prezentacji ofert Towarów, które w ocenie Administratora nie odpowiadają profilowi Serwisu.

1.4. Użytkownik
Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem jednak uprzedniego uzyskania i dostarczenia Administratorowi zgody przedstawiciela ustawowego wyrażonej w formie pisemnej. Kontakt z użytkownikiem będzie następować za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczta elektronicznej.

1.5. Sprzedający
Użytkownik oferujący do sprzedaży Towar za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu.

1.6 Kupujący
Użytkownik zawierający za pośrednictwem Serwisu transakcję zakupu Towaru od Sprzedającego.

1.7. Sprzedaż
Procedura prowadząca do zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

1.8 Konto
Prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach dokonywanych w ramach Serwisu.

1.9 Rejestracja
Procedura zakładania Konta w Serwisie.

1.10 Regulamin
Niniejszy Regulamin Sporto.com.pl. Regulamin jest dostępny w każdym momencie na stronie internetowej: http://sporto.com.pl/_cms/view/-7/regulamin.html, gdzie można go pobrać, wydrukować lub przeczytać lub w każdej chwili mogą Państwo wystąpić o przesłanie Regulaminu w formie elektronicznej kontaktując się w dowolny skuteczny sposób z Administratorem wykorzystując dane teleadresowe podane powyżej.


2. WARUNKI UCZESTNICTWA W SPORTO.COM.PL
2.1. Uczestnikami Serwisu są Użytkownicy.

2.2. Rejestracja lub korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości i bez żadnych zastrzeżeń. W sytuacji, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki niniejszego Regulaminu, nie powinien klikać przycisku „Rejestruj” (lub podobnego), ani odwiedzać witryn Serwisu, bądź w inny sposób z nich korzystać.

2.3. Przedmiotem Sprzedaży, jak również samych ofert publikowanych za pośrednictwem Serwisu mogą być wyłącznie Towary, którymi obrót nie wymaga dodatkowych zezwoleń, a Sprzedaż i reklamę dopuszczają jednocześnie przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.4. Sprzedaż ma charakter otwarty dla Użytkowników. Wystawiane Towary Sprzedający powinien gwarantować Użytkownikom w liczbie nie mniejszej niż podana w ofercie. Ceny zamieszczane w Serwisie są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej przez Sprzedawcę na witrynie internetowej Serwisu przy Towarze, którego dotyczą.

2.5. Rejestrując się w Serwisie wyrażacie Państwo zgodę na to, że Administrator oraz jego następcy prawni będą gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami), wg zasad szczegółowo określonych w dokumencie Polityka Prywatności, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie, za pośrednictwem wszelkiego rodzaju środków komunikacji, informacji systemowych od Administratora, bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem i użytkowaniem Serwisu. Administrator może również przesyłać, w ww. sposób, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe wykorzystując dane osobowe Użytkowników zamieszczone w Serwisie, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkowników zgody na otrzymywanie tego typu informacji.

2.6. Rejestrując się w Serwisie, a tym samym zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania w odniesieniu do ofert Towarów zamieszczonych w Serwisie, autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

2.7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się lub czyni przygotowania do podjęcia takich działań, Administrator ma prawo niezwłocznie zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika, z którego dokonywane są lub planowane działania mogące lub powodujące utrudnienie lub destabilizację Serwisu. W takiej sytuacji Administrator ma również prawo do podjęcia wszelkich działań prawnych mających na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. W pewnych przypadkach działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa karnego.

2.8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik ma prawo mieć nie więcej niż jedno konto w Serwisie. Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia wszystkich kont Użytkownika, w wypadku, gdy konto Użytkownika wykorzystywane jest w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem przewidzianym w Regulaminie.


3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
3.1. Administrator Serwisu, w zakresie w jaki występuje, jako podmiot obowiązany, dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i był wolny od wad. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownicy zgadzają się i potwierdzają, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ich ryzyko. Administrator, jego pracownicy i przedstawiciele nie gwarantują nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania Serwisu. Administrator nie daje żadnej gwarancji, że Serwis jest wolny od wirusów oraz innych problemów, które mogą mieć niekorzystny wpływ na technologię. Administrator nie świadczy usługi przechowywania danych. Użytkownik zgadza się, że Administrator nie jest zobowiązany do przechowywania, zachowywania czy dostarczania kopii treści lub informacji dostarczanych przez Użytkownika lub inne osoby z wyjątkiem zakresu przewidzianego przez stosowne regulacje. Administrator nie gwarantuje również wyników możliwych do uzyskania poprzez korzystanie z niniejszego Serwisu przez któregokolwiek z Użytkowników oraz prawidłowości i wiarygodności treści jakichkolwiek informacji o Towarach, których oferty publikowane są w Serwisie. Administrator wskazuje, że za treść opisu i oferty Towarów wyłącznie odpowiedzialnym jest Sprzedający.

3.2. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Administratora, w szczególności te, o których mowa w pkt 3 oraz 10 niniejszego Regulaminu, w granicach dopuszczalnych przez prawo, obejmują wszelkie ewentualne szkody spowodowane zarówno wadami w działaniu Serwisu, jak również niedozwolone zachowanie innych Użytkowników; ww. graniczenie odpowiedzialności obejmuje również niedozwolone zachowania Użytkowników, szczególnie zamieszczenie w Serwisie treści zniesławiających, obraźliwych lub niezgodnych z prawem innych Użytkowników.

3.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. Spod odpowiedzialności Administratora wyłączone są również wszelkie, zamieszczane przez Użytkowników treści, które okażą się nieprawdziwe, niepełne, nieścisłe, nieczytelne lub zamieszczone z opóźnieniem.

3.4. Pierwsza prezentacja oferty Towaru dokonana przez danego Użytkownika musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Administratora przed upublicznieniem jej w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania edycji, zmian, modyfikacji oraz usuwania treści uznanych przez Administratora za nieodpowiednie, w szczególności dotyczy to treści ofert Towarów.

3.5. Administrator jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Serwisu, w szczególności, jeżeli jest to spowodowane: i) koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania lub ii) przyczynami nie leżącymi po stronie Administratora.

3.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby lub podmioty (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich hasła i loginu.

3.7. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa lub decyzji administracyjnych.

3.8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które w przypadku rozbieżności pomiędzy ww. regulacjami mają moc obowiązującą.

3.9. Wszelkie dane i treści przesłane lub dostarczone przez Użytkowników na adres Serwisu, do pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora, jak również z chwilą ich umieszczenia w Serwisie upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa (autorskie, patentowe, itp.) do wszelkich przekazywanych treści jak również, że ich umieszczenie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich oraz udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie i niewyłącznej licencji do korzystania i rozpowszechniania tych materiałów, a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie na następujących polach eksploatacji: (i) publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, elektronicznej dystrybucji, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich podstronach internetowych Serwisu i prezentowania tych utworów innym osobom lub podmiotom, (ii) utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, (iii) wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami oraz dokonywania modyfikacji tych materiałów w sposób, który Administrator uzna za stosowny, w tym w szczególności poprzez zestawianie lub łączenie utworów pochodzących od kilku Użytkowników, (iv) umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu oraz wykorzystania materiałów do promocji i reklamy Serwisu w szczególności po dokonaniu ich modyfikacji, w tym tłumaczeń w sposób, który Administrator uzna za stosowny. Niniejsza licencja pozostaje w mocy pomimo rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Serwisu, zawieszenia jego konta lub usunięciu konta z Serwisu przez Administratora. Dodatkowo Użytkownik upoważnia Administratora do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich dostarczonych dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu materiałów niemających charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zmianami). Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku wykorzystania utworów, o których mowa powyżej zgodnie z udzieloną licencją dotyczącą korzystania z tych utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia ich z Serwisu. W przypadku zastrzeżeń prawnych podmiotów lub osób trzecich, co do prawa Administratora do prezentowania w Serwisie w ramach danej prezentacji oferty Towarów materiałów, zdjęć lub znaków towarowych (słownych lub graficznych), w tym logotypów, w szczególności w wypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń, Użytkownik zobowiązuje się ściśle współpracować z Administratorem w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, a jednocześnie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną i majątkową w wypadku, gdy prawa osób trzecich zostaną w związku z jego działaniami naruszone oraz pokryje wszelkie koszty, jakie w związku z tym zostaną nałożone lub poniesione przez Administratora.

3.10. Administrator ma prawo wglądu, edycji i usuwania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, w sytuacji gdy Użytkownik może naruszać postanowienia niniejszego Regulaminu lub prawo albo w sposób niewłaściwy korzystać z Serwisu.


4. REJESTRACJA
4.1. Rejestracja danej osoby lub podmiotu dokonywana jest po podaniu ważnego adresu email tej osoby lub podmiotu, hasła do Konta i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub za pośrednictwem „facebook connect” po podaniu hasła do Serwisu. Konto jest przypisane do Użytkownika i powiązane z konkretnym podanym w procesie rejestracji adresem email. Konta nie mogą być zbywane. Dla bezpieczeństwa Użytkownika proponujemy, aby hasło składało się co najmniej z 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne. Użytkownik powinien chronić hasło dostępu do konta w Serwisie i nie udostępniać go innym osobom. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą zakończenia procedury rejestracji. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika, w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, a przez Administratora z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie w przypadku istotnego naruszenia warunków Regulaminu, Administrator zastrzega sobie możliwości zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.

4.2. W przypadku rejestracji Sprzedawcy występującego, jako osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Użytkownik po dokonaniu rejestracji musi uzupełnić, w swoim Koncie dane w zakresie: aktualnej nazwy firmy, numer konta bankowego, którego wyłącznym właścicielem jest Użytkownik, numeru NIP, a w przypadku spółki prawa handlowego numeru identyfikującego ją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

4.3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane określone w artykule 4.1. i 4.2. niezwłocznie po każdej zmianie tych danych, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej zaistnienia.

4.4. Zabronione jest korzystanie z kont innych Użytkowników oraz odstępowanie swojego konta innym osobom.

4.5. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, w szczególności Kont, z których korzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zostać wykorzystane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

4.6. Administrator może uzależnić świadczenie usług i możliwość korzystania z Serwisu przez osobę/podmiot zarejestrowaną/y od potwierdzenia jej/jego danych osobowych określonych w art. 4.1 i 4.2, w szczególności poprzez przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości / zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/ KRS itp. W przypadku Kont rejestrowanych przez Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą niedołączenie przez Użytkownika podczas rejestracji kopii dokumentów potwierdzających dane zawarte na Koncie lub ich negatywna weryfikacja przez Administratora może spowodować niemożność prowadzenia sprzedaży w ramach Serwisu na Koncie.


5. OPIS TOWARÓW
5.1. Towary, które mają być prezentowane za pośrednictwem Serwisu, muszą być dokładnie opisane. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Towarów do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Towar minimum 1 zdjęciem (a w przypadku kategorii „Ubrania” co najmniej 3 zdjęciami), przedstawiającymi Towar, jak również w wystarczający i zgodny z prawdą opis oddający cechy Towaru. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności odnośnie właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik (w tym, w szczególności Sprzedający) ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Towaru, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu oraz jego zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. Opis Towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej sprzedaży. Opis nie może służyć, jako sposób komunikowania się między Użytkownikami ani jako reklama i/lub sposób promocji towarów oraz usług oferowanych poza Serwisem, a także nie może służyć do organizowania konkursów.

5.3. Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez niego opisy Towarów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.

5.4. Prezentację oferty Towaru należy umieścić w kategorii, do której sprzedawany przedmiot najlepiej pasuje. W przypadku umieszczania prezentacji oferty Towaru w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych towarów) Administrator ma prawa do zmiany kategorii, w której prezentacja oferty danego Towaru jest udostępniana.

5.5. Należy przypisać do prezentacji oferty Towaru minimum 3 (trzy) słowa kluczowe opisujące wystawiany przedmiot, które pasują do sprzedawanego przedmiotu. Dodawanie słów kluczowych nieadekwatnych do sprzedawanego przedmiotu jest niedozwolone. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany elementów identyfikujących ofertę Towarów, które mogą wprowadzać w błąd takich jak: jej tytuł lub przyporządkowane do niej tagi, a za zgodą Sprzedającego wyrażoną w dowolny sposób również opisu zawartego w ofercie, jej kolorystyki, itp.

5.6. Bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej oraz pisemnej zgody Administratora, opis prezentacji oferty ani tytuł nie może zawierać możliwości sprzedaży towaru poza Serwisem (w żadnej formie). W przypadku, gdy Towar będący przedmiotem oferty jest jednocześnie prezentowany na innych portalach lub serwisach internetowych, Sprzedający oświadcza i gwarantuje, że jego cena w Serwisie sporto.com.pl nie jest wyższa niż najniższa cena podawana na innych portalach lub serwisach, gdzie taki sam Towar został zaprezentowany.

5.7. Opis prezentacji oferty Towaru ani tytuł prezentacji Towaru nie może zawierać adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby bezpośrednią komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu.

5.8. Opis ani tytuł prezentacji oferty Towaru nie może zawierać propozycji zamiany żadnego towaru.

5.9. W opisie i tytule prezentacji oferty Towaru zabronione jest takie stosowanie słów kluczowych, które wg oceny Administratora wskazują na próbę manipulowania wynikami wyszukiwania.

5.10. Prezentacja oferty Towaru Sprzedawcy w Serwisie staje się nieaktywna w przypadkach, gdy Towar zostanie sprzedany za pośrednictwem Serwisu lub oferta Towaru zostanie usunięta przez Administratora. Prezentacja oferty może zostać usunięta przez Administratora w przypadku, gdy jest niezgodna z Regulaminem, w szczególności, gdy zawiera (I) wulgaryzmy, treści naruszające dobra osobiste innych osób lub podmiotów, treści o charakterze obscenicznym, pornograficznym lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami, itp. (II) dane kontaktowe Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imię, nazwisko, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adres e-mail, (III) adresy stron internetowych, (IV) treści o charakterze reklamowym, (V) Użytkownik prezentując Towar łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym postanowienia pkt 5.6. Regulaminu.

5.11. Bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej oraz pisemnej zgody Administratora Elementy HTML, JavaScript, Java, innych języków programowania nie mogą być stosowane do: automatycznego przekierowywania na inną stronę (także w ramach Serwisu) w momencie wyświetlenia strony z opisem Towaru, automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki (tzw. pop-up), bez względu na ich zawartość, automatycznego otwierania okien dialogowych (m.in. za pomocą metody alert, cofirm, prompt) w momencie wyświetlenia strony z opisem przedmiotu lub przy próbie jej opuszczenia, wczytywania i osadzania stron (m.in. za pomocą IFRAME, OBJECT) z opisami innych sprzedaży, listami towarów lub innych zewnętrznych witryn, które nie są związane bezpośrednio z wystawionym towarem, przemieszczania, blokowania, zakrywania lub dublowania stałych elementów strony z opisem.


6. LEGALNOŚĆ SPRZEDAŻY
6.1. Oferując do sprzedaży Towary, Sprzedający jednocześnie potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych Towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym.

6.2. Administrator może zawiadomić Policję lub prokuratora o każdym przypadku podejrzenia, że oferowane Towary pochodzą z przestępstwa lub Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.

6.3. Każdy Użytkownik może informować Administratora o sprzedaży, która nosi znamię naruszenia Regulaminu i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych oraz Użytkownikach naruszających zasady Regulaminu.


7. TOWARY ZAKAZANE
7.1. W ramach sprzedaży w Serwisie Sprzedający nie może oferować jakichkolwiek usług jak również nie może oferować Towarów, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich, dobre obyczaje i/lub obowiązującą politykę Administratora. W szczególności niedozwolone jest publikowanie ofert i dystrybuowanie Towarów takich jak: broń, alkohol, żywność lub Towarów, których reklama lub obrót regulowany jest przez prawo farmaceutyczne.

7.2. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w Artykule 7.1., Administrator ma prawo usunąć prezentację oferty danego Towaru bez ostrzeżenia.


8. ZAWARCIE, WYKONANIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY POMIĘDZY KUPUJĄCYM, A SPRZEDAJĄCYM
8.1. Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że jest jego pełnoprawnym właścicielem i posiada Towar w ilości zgodnej z publikowaną ofertą, jak również, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia, której prezentuje ofertę sprzedaży Towaru. Kupujący zawierający transakcje w Serwisie składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Serwisu; w przypadku opuszczenia Serwisu, np. na skutek przekierowania na stronę Sprzedawcy, transakcje są dokonywane na zasadach ustanowionych przez i obowiązujących u Sprzedawcy.

8.2. Użytkownik zobowiązuje się nie finalizować procesu Sprzedaży w sposób lekkomyślny, pochopny, w szczególności bez uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania treści oferty Sprzedającego oraz upewnienia się, że dysponuje wystarczającą ilością środków pozwalających na zapłatę pełnej ceny za Towar lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.

8.3. Użytkownik potwierdza zamiar nabycia Towaru przyciskiem "Kup teraz" na stronie i ma 15 minut na ukończenie całości procesu zamówienia. W przypadku niedotrzymania tego warunku procedura Sprzedaży jest anulowana. W przypadku chęci jej ponowienia konieczne jest powtórzenie całego procesu. Otrzymanie zamówienia od Użytkownika zostaje automatycznie przesłane Sprzedającemu drogą elektroniczną. Użytkownik dokonuje płatności: kartą kredytową (lub debetową z możliwością płatności w Internecie) lub z rachunku bankowego dostępnego w systemie PayU lub za pobraniem lub z rachunku escrow Użytkownika dostępnego za pośrednictwem Serwisu. Sprzedający niniejszym upoważnia Administratora do przyjęcia wszelkich należności za Towary sprzedane za pośrednictwem Serwisu, a Kupujący wyraża na to zgodę. Po otrzymaniu przez Kupującego Towaru i nie zgłoszeniu przez niego zastrzeżeń lub nie poinformowaniu Administratora o zgłoszonych zastrzeżeniach w przeciągu 2 dni od dnia odebrania Towaru, Kupujący upoważnia Administratora, aby pieniądze wpłacone przez Kupującego, Administrator przekazał na konto Sprzedającego. Sprzedający korzystając z Serwisu upoważnia Administratora do pobrania z kwoty należnej Sprzedającemu wynagrodzenia Administratora, o którym mowa w pkt 11.2. Regulaminu. Sprzedający może złożyć wniosek o wypłacenie pieniędzy na własny rachunek bankowy codziennie, raz na 3 dni, raz na tydzień, raz na miesiąc lub może też płacić zgromadzonymi środkami wybierając odpowiednią opcje w ustawieniach swojego Konta. W przypadku braku odmiennych zaleceń Sprzedającego pieniądze będą wypłacane nie częściej, niż co 7 dni. Kwota przeznaczona do wypłaty może zostać pomniejszona o kwoty zwrotów faktycznie dokonywanych na rzecz Kupujących, którzy odstąpili od umowy sprzedaży Towarów.

8.4. Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail zawierającą informację potwierdzającą finalizację zawarcia umowy ze Sprzedającym. W tym samym momencie ww. informacja wraz z adresem pocztowym Kupującego automatycznie zostaje wysłana do Sprzedającego. Zakończenie procedury Sprzedaży przez Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane, na zasadach innych niż określone w Regulaminie lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

8.5. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu ww. powiadomienia wysyła Towar do Kupującego i wpisuje numer przesyłki otrzymany od przewoźnika (np. kurier lub Poczta Polska) do systemu śledzenia przesyłek. W przypadku braku wprowadzenia numeru przesyłki do systemu śledzenia przesyłek lub nie otrzymania Towaru przez Kupującego w terminie wskazanym przez Sprzedającego w prezentacji oferty Towaru, przedłużonego dodatkowo o jedną/piątą tego okresu, nie mniej jednak niż o dwa dni robocze, Kupujący ma prawo do żądania zwrotu kwoty wpłaconej w zamian za Towar, a Sprzedający zobowiązuje się pokryć uzasadnione koszty z tym związane. Żądanie zwrotu wystosowane przez Kupującego jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym w zakresie umowy sprzedaży Towaru. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu przez Serwis danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres dostawy Towaru w celu wykonania umowy

8.6. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego, Sprzedający, przy wcześniejszej akceptacji Administratora w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 8.4. Regulaminu, może odstąpić od umowy sprzedaży.

8.7. Sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Kupującym. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Towaru. W przypadku, jeżeli po otrzymaniu Towaru, Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem panelu Kupującego w Serwisie pod adresem biuro@sporto.com.pl Kupujący powinien odesłać Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady na adres Sprzedającego (zwroty lub reklamacje przesyłane na adres Administratora nie będą przyjmowane). Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedających w przeciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania. Towar wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego). Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.

8.8. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego m.in. wykorzystując w tym celu: formularz znajdujący się pod adresem: http://sporto.com.pl/_cms/view/39/zwroty-i-reklamacje.html lub drukując i przesyłając formularz odstąpienia. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, w sytuacjach wskazanych w art. 38 ww. ustawy, a w szczególności w przypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Powyższe oznacza, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie konsumenta lub na życzenie konsumenta zmodyfikowanego. W razie złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Sprzedający upoważnia Administratora do zwrócenia Kupującemu dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru do konsumenta, z zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów ponad koszt najtańszego sposobu dostawy.


9. PODATKI, CENY
9.1. Ceny Towarów zamieszczone w prezentacji oferty Sprzedającego, są cenami brutto tj. zawierają podatek od towarów i usług VAT.


10. ROLA SPORTO.COM.PL
10.1. Sporto.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów sprzedaży Towarów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność sprzedawanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający lub Kupujący mają możliwość skutecznego zawarcia lub należytego wykonania umowy sprzedaży danego Towaru.

10.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, lub którego działania negatywnie wpływają na dobre imię Serwisu, lub w inny sposób zostały uznane za szkodliwe dla Serwisu i/lub dla innych Użytkowników. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora lub innych Użytkowników.

10.3. W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wynikające z tytułu zawartych umów i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Serwis. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie wystawione przez Użytkownika prezentacje ofert Towarów przestaną być dostępne dla innych Użytkowników.

10.4. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

10.5. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

10.6. Serwis może przyznać użytkownikom bony promocyjne. Bony nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych. Każdy bon promocyjny wydany przez Serwis ważny jest 12 miesięcy od daty jego wydania.


11. OPŁATY I PROWIZJE
11.1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Kupujących jest nieodpłatne, za wyjątkiem kosztów, które Użytkownik ponosi w związku z koniecznością zapewnienia sobie dostępu do sieci Internet, zakupu swojego sprzętu komputerowego i oprogramowania (w szczególności przeglądarki internetowej) wystarczającego do korzystania z funkcjonalności Serwisu. Administrator jednocześnie wskazuje, że do korzystania z Serwisu rekomendowane jest korzystanie z takich przeglądarek jak: Chrome 28.0, Firefox 30.0, Safari 6.0. Kupujący w przypadku sfinalizowania procedury Sprzedaży zobowiązuje się również do wpłacenie pełnej ceny Towaru, określonej w prezentacji oferty Towaru.

11.2. W Serwisie pobierane jest wyłącznie wynagrodzenie Administratora należne od Sprzedającego – jest to opłata stanowiąca procent ceny, za którą Sprzedający wystawia Towar i dokonuje sprzedaży Towaru którego oferty sprzedaży są udostępniane za pośrednictwem Serwisu (cena brutto wraz z opłatą za przesyłkę) lub w przypadku odrębnych ustaleń poczynionych pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem jest obliczane, jako iloczyn uzgodnionej stawki oraz każdego z przekierowań na stronę spoza Serwisu (ww. sposób dotyczy jednak tylko i wyłącznie ofert „przeklikowych”). Ww. wynagrodzenie obliczane procentowo wynosi 17% netto ww. ceny Towaru każdej transakcji. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego PayU. Sprzedający wystawiając Towar na sprzedaż w cenie ostatecznej, ofertowej uwzględnia wynagrodzenie Serwisu. Wynagrodzenie Serwisu zostaje pobrane z bieżących wpływów, zgodnie z pkt 8.3. Regulaminu. W przypadku, gdy zakres świadczeń Administratora względem Sprzedającego jest większy niż zakres opisany w niniejszym Regulaminie, Administrator zastrzega sobie prawo do podniesienia wyżej wymienionego poziomu wynagrodzenia, jedynie jednak za zgodą Sprzedającego. Administrator po zakończeniu danego miesiąca wystawi fakturę VAT za pobrane wynagrodzenie. Warunkiem koniecznym otrzymania faktury przez Sprzedającego jest utrzymywanie na Koncie wprowadzonych danych firmy Sprzedającego. Dane te muszą być prawidłowe, aktualne i kompletne. Na fakturze rozliczone zostanie wynagrodzenie pobrane przez Serwis z tytułu korzystania z Serwisu przez Sprzedającego. Faktura wystawiona zostanie do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i wysłana na adres email podany przy Rejestracji przez Sprzedającego.


12. OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO
12.1. Sprzedający wystawiając prezentację oferty Towaru w Serwisie, oświadcza i potwierdza, że jest jednocześnie posiadaczem i właścicielem Towaru oraz jest w stanie zapewnić dostarczenie Towaru do Kupującego w przeciągu zadeklarowanej liczby dni roboczych od chwili otrzymania od Administratora powiadomienia wiadomością e-mail lub/i w panelu administracyjnym Sprzedawcy. W przypadku, gdy Sprzedający otrzymał powiadomienie o zakupie kilku Towarów przez i do jednego Kupującego, Towary należy wysłać jedną przesyłką.

12.2. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży zawartej z Kupującym.

12.3. Sprzedający zobowiązuje się nie załączać do wysyłanego Towaru informacji reklamowych, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu strony www, nr gg, itp. ani żadnej innej informacji, która umożliwiałaby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu lub zachęcającego do zakupów poza Serwisem. Każda przesyłka powinna zawierać dane Sprzedającego składający się WYŁĄCZNIE z: imienia i nazwiska / nazwy firmy nadawcy, numeru NIP, ulicy i nr mieszkania, kodu pocztowego i miasta.


13. SYSTEM OCENIANIA TRANSAKCJI
13.1. W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniony jest graficzny system oceny transakcji.

13.2. W przypadku niewystawienia przez Kupującego oceny w przeciągu 10 dni roboczych od dnia wskazanego w systemie śledzącym przesyłki, jako dzień dostarczenia Towaru, system automatycznie przyznaje ocenę pozytywną Sprzedającemu.

13.3. Komentarz przyporządkowany jest do danego Konta i zarazem do realizacji konkretnej umowy sprzedaży.

13.4. Komentarz w formie graficznej pozwala ocenić Kupującemu w skali od 1 do 5 prawidłowość realizacji umowy przez Sprzedającego pod względem następujących parametrów: zgodność Towaru z opisem, szybkość realizacji, cena dostawy.


14. SYSTEM KOMENTARZY
14.1. W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy prezentacji ofert Towarów.

14.2. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis.

14.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i formę umieszczonych przez siebie komentarzy i odpowiedzi.

14.4. Komentarze lub odpowiedzi nie mogą zawierać: (I) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego (II) danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, (III) adresów stron internetowych, (IV) treści o charakterze reklamowym.

14.5. Administrator nie monitoruje wpisów Użytkowników, w tym komentarzy lub odpowiedzi i co do zasady nie ingeruje w ich treść. Administrator usuwa albo edytuje komentarz lub odpowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Serwis może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz, gdy komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w art. 14.4.


15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
15.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.

15.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich z danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

15.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych przez Użytkowników, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Sprzedających do ich sprzedaży oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań. Administrator w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

15.4. Informacje dotyczące Towarów w Serwisie w żadnym wypadku nie stanowią oferty Serwisu lub Administratora, lecz są to prezentacje ofert Towarów poszczególnych Sprzedawców – innych Użytkowników.

15.5. Administrator, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za oferowane przez Sprzedających Towary, wszelkie roszczenia związane ze sprzedawanymi towarami, również te dotyczące plagiatów, niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych winny być kierowane do danego Sprzedającego, który zaoferował dany Towar.

15.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody, jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

15.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników jak również Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

15.8. Administrator nie sprawdza jakości Towarów oferowanych przez Sprzedających, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty Towarów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu bądź oferty łamiącej obowiązujące przepisy prawa. Usunięta oferta Towaru nie może zostać przywrócona w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.

15.9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej oferty Towaru, w tym w szczególności mającej negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

15.10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie przez Użytkowników cudzej własności intelektualnej w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Użytkowników Serwisu.

15.11. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, wszelkie gwarancje, warunki oraz inne postanowienia, narzucane przez prawo ustawowe, prawo zwyczajowe lub w inny sposób obowiązujące, zostają niniejszym wyłączone w maksymalnym stopniu dozwolonym przez przepisy prawa. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyklucza ani nie ogranicza jednak odpowiedzialności Administratora, której ograniczenie lub wykluczenie nie jest dozwolone na mocy obowiązującego prawa. Jednocześnie każdy z Użytkowników zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych działań mających na celu zapobieżenie szkodom lub zminimalizowania ich ewentualnych skutków.


16. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA
16.1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem (nie dotyczy to prezentacji oferty Towarów) oraz konta Użytkowników należą do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw, własności intelektualnej bądź z Usług Serwisu do celów innych niż ściśle określone niniejszym Regulaminem.

16.2. Serwis lub poszczególne jego elementy, teksty (w tym regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Ochrona prawa własności Serwisu dotyczy również wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.

16.3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem punktu 16.2 niniejszego Regulaminu.


17. POUFNOŚĆ
17.1. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Kupujących będą przekazywane Sprzedającym tylko w celu związanym z realizacją procesu Sprzedaży i dostawy Towarów.

17.2. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych usług oferowanych przez Serwis. Dane te będą udostępniane w formie zanonimizowanej i grupowo.

17.3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie, których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Administratora lub innego Użytkownika.

17.4. Bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu, przychodów osiąganych z tytułu sprzedaży w Serwisie.


18. ZMIANY REGULAMINU
18.1. W przypadku zgłoszenia braku akceptacji nowych warunków Regulaminu następuje ograniczenie funkcjonalności konta i/lub zawieszenie konta lub usunięcie konta Użytkownika.

18.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Nowe postanowienia Regulaminu będą obowiązywać w zakresie transakcji, które zostaną zawarte po dacie publikacji zmian. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika deklaracji zablokowania, a następnie usunięcia jego Konta z Serwisu.

18.3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.


19. SPORY
19.1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

19.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością Serwisu jest sąd miejscowo właściwy dla Warszawy, dzielnica Śródmieście, jeśli roszczenie zgłasza Użytkownik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej bądź jest ono skierowane przez Administratora przeciwko takiemu Użytkownikowi lub Użytkownikowi, którego miejsce zamieszkania nie jest znane. W przypadku roszczeń Użytkowników będących konsumentami bądź roszczeń zgłaszanych przez Administratora przeciwko takim Użytkownikom, zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy, w tym przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.


20. WAŻNOŚĆ
Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.


21. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SERWISU
21.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli funkcjonalność Serwisu przewidziana w niniejszym Regulaminie nie jest realizowana przez Administratora lub jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://sporto.com.pl/_cms/view/-1/kontakt.html lub na adres sklepu sporto.com.pl. al.29 listopada 32D 31-401 Kraków. Reklamacja powinna zawierać nazwę, pod którą Użytkownik występuje w Serwisie (login lub nazwisko) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Administratora zakresie. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Administratora danymi, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź w inny sposób, wskazany przez Użytkownika składającego reklamację.